December 11, 2021#5

Sketch

Hip-Hop Nativity

Billie Eilish ... Neeley
Andrew Dismukes ... Baby Jesus
Chloe Fineman ... Mary
Heidi Gardner ... Kitty
Kyle Mooney ... Joseph
Chris Redd ... donkey
Sarah Sherman ... donkey
Bowen Yang ... donkey