April 19, 1986#12

SketchMaster Thespian
Jon Lovitz ... Master Thespian
Don Pardo ... announcer Voice